INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MIKo-TUR Edyta Kultys Sp. z o.o. zwany w dalszej części Administratorem.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Funka 9; 89-606 Charzykowy

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach :

– marketingu – informacje o promocjach, cennikach, udzielonych bonusach oraz inne informacje związane ze sprzedażą lub zakupem produktów,
– przekazywania informacji o przyjęciu reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi,
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
– przekazywania wszelkich informacji o wydarzeniach związanych z prowadzoną działalnością (np. zmiana nazwy, adresu, konta).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@miko-tur.pl, info@miko-tur.pl

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Z poważaniem.
Administrator