ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej stanowiącej przedmiot Umowy.
 2. Z tytułu odstąpienia od Umowy w terminie przypadającym wcześniej niż na 150 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy Zamawiający nie wnosi żadnej opłaty.
 3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie późniejszym niż 150 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wnosi opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 20% uzgodnionego wynagrodzenia za całość usługi.
 4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wnosi opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 60% uzgodnionego wynagrodzenia za całość usługi.
 5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wnosi opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 100 % uzgodnionego wynagrodzenia za całość usługi.
 6. Organizator może rozwiązać niniejszą Umowę i dokonać pełnego zwrotu wpłaty dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  a) liczba osób biorących udział w imprezie jest mniejsza niż wskazana w Umowie dla celów odstąpienia - pod warunkiem, że Organizator powiadomi o tym zamawiającego nie później niż:
  I. 20 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy trwającej ponad 6 dni,
  II. 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy trwającej 2-6 dni,
  III. 48 godzin przed terminem rozpoczęcia imprezy trwającej krócej niż 2 dni, lub
  b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
 7. Opóźnienie w terminie płatności przekraczające 7 dni, w tym jakiejkolwiek raty, uprawnia Organizatora do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu i zachowania otrzymanego zadatku bądź natychmiastowego odstąpienia od Umowy – w zależności do wyboru Organizatora. Dla celów związanych z zadatkiem, Strony wyłączają możliwość powoływania się przez Zamawiającego na jakiekolwiek okoliczności niezależne od Zamawiającego.
 8. Organizator jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy – w zależności od swojego wyboru – w przypadku niedostarczenia karty kwalifikacyjnej przez Zamawiającego w terminie wynikającym z niniejszej Umowy o ile obowiązek dostarczenia takiej karty wynika wprost z Umowy.
 9. Rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszczalne jest złożenia oświadczenia w formie e-mailowej pod warunkiem, że druga strona Umowy potwierdzi przyjęcie oświadczenia woli w tej formie.
 10. Opłata z tytułu odstąpienia od Umowy zostaje pobrana przez Organizatora w formie potrącenia z płatności dokonanych przez Zamawiającego.
 11. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje oferty zastępczej a Organizator jest zobowiązany do dokonania zwrotu wniesionych opłaty, zwrot następuje na konto, z którego dokonano wpłaty lub na inne wskazane pisemnie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od zdarzenia skutkującego obowiązkiem zwrotu.
 12. Jeśli Uczestnik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem imprezy (obozu) oraz w przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki, Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu pobytu Uczestnika na imprezie turystycznej. W takiej sytuacji, Rodzic lub Prawny Opiekun jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów niewykorzystanej części imprezy. Jeżeli z uwagi na zachowanie Uczestnika konieczne będzie zapewnienie mu indywidualnej opieki lub transportu, Zamawiający ponosi wszelkie koszty z tego wynikające.