PROzdrowotnie -kleszcze i wszy


Profilaktyka i procedury dotyczące kleszczy :

1. Podczas pierwszego spotkania z grupą, zaraz po przyjeździe dzieci – wychowawca lub przedstawiciel służby
medycznej przeprowadza pogadankę dot. występowania kleszczy, ich wyglądu, miejsc najczęstszego
występowania oraz przekazuje informacje o postępowaniu w przypadku znalezienia kleszcza lub podejrzeń, co
do jego wystąpienia. Podczas trwania obozu wychowawcy oraz ratownik medyczny, na bieżąco przypominają o
konieczności kontroli pod kątem występowania kleszczy – w przypadku dzieci młodszych na prośbę rodziców
wychowawca grupy pomaga dzieciom w kontroli.

2. Przed wyjściem do lasu, w miejsca z wysoką trawą wychowawca grupy przekazuje dzieciom informację o
konieczności użycia środków przeciwkleszczowych (spraye itp. wg indywidualnego zaopatrzenia dzieci) oraz
dopilnowuje właściwego stroju: długie spodnie, długie rękawy, nakrycie głowy.

3. W przypadkach stwierdzenia ukąszenia, kleszcza usuwa przedstawiciel służby medycznej dostępny 24 h. Oni
także informują Rodziców telefonicznie o miejscu wkłucia kleszcza i podjętych działaniach. Do końca obozu
miejsce ukąszenia jest obserwowane, a dziecko zostaje poinformowane, przy jakich objawach powinno zgłosić
się do wychowawcy lub ratownika medycznego. W uzasadnionych przypadkach zostanie przeprowadzona
konsultacja lekarska.

4. Ze względów organizacyjnych, nie gromadzimy kleszczy, nie odsyłamy ich do badań i nie przekazujemy
w żaden inny sposób.

Profilaktyka i procedury dotyczące wszawicy :

1. Przed wysłaniem dziecka na obóz prosimy Państwa o sprawdzenie czystości głów dzieci.

2. W przypadku stwierdzenia obecności wszy lub gnid, prosimy o pozostawienie dzieci w domu do czasu
wyleczenia i samodzielny dowóz dziecka w trakcie trwania turnusu (fakt późniejszego dowozu należy zgłosić
organizatorowi).

3. Po przyjeździe do ośrodka (w pierwszych dniach) przedstawiciel służb medycznych lub wyznaczony
opiekun sprawdzi stan czystości głów uczestników obozu – jest to element profilaktyki zdrowotnej.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o konieczności
leczenia i zobowiązani do pokrycia kosztów środków leczniczych.

5. Dokładamy wszelkich starań, aby leczenie przebiegało w sposób jak najbardziej intymny, jednakże ze
względu na grupowy charakter opieki i zakwaterowania, mogą pojawić się sytuacje mniej intymne np.
wykluczenie z zajęć na czas leczenia, obecność innych uczestników podczas prowadzenia działań leczniczych.

Mikomania